Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van :

AUTOPOETSOPLEIDING is onderdeel van ACAM BV en PROFCLEAN EUROPE.
ACAM BV
DUINWEG 4a
5482 VR SCHIJNDEL
DIRECTEUR : A.v.BOXMEER
KVK : 16030731
BTW:  NL 8045.76.415.B01
OPLEIDER MDJ SEUREN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords, van Acam bv. t.h.o.d.n. Autopoetsopleiding gevestigd te Schijndel, hierna te noemen “Autopoetsopleiding”.

2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. De persoon die de cursus, training of andere vorm van opleiding volgt zal in het navolgende worden aangeduid als “de cursist”.

4. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door Autopoetsopleiding wordt verzorgt.

6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk-heid van de overige bepalingen onverlet.

8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Autopoetsopleiding dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden Autopoetsopleiding eerst nadat deze schriftelijk door Autopoetsopleiding zijn bevestigd dan wel zodra Autopoetsopleiding met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Autopoetsopleiding bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Autopoetsopleiding zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Autopoetsopleiding het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Autopoetsopleiding, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, catalogi, promotiemateriaal alsmede andere door Autopoetsopleiding verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Autopoetsopleiding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van Autopoetsopleiding te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Autopoetsopleiding niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Autopoetsopleiding gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Autopoetsopleiding en/of door Autopoetsopleiding ingeschakelde derden worden uitgegeven en in werking treden, dan is Autopoetsopleiding gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Autopoetsopleiding het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Autopoetsopleiding.

Artikel 5: Aanmelding/ inschrijving

1. Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen van het aanmeldformulier op de website van Autopoetsopleiding of door toezending ervan per fax of gewone post. Autopoetsopleiding bevestigt deze aanmelding schriftelijk en zendt hierbij een offerte en de algemene voorwaarden mee.

2. De inschrijving van de cursist komt tot stand op het moment waarop de door de wederpartij ingevulde en ondertekende offerte door Autopoetsopleiding retour wordt ontvangen.

3. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de wederpartij gedaan en zal – zo mogelijk – een alternatief worden aangeboden.

4. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 12 en 17 van deze voorwaarden.

Artikel 6: Leveringstermijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Autopoetsopleiding derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Autopoetsopleiding is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Autopoetsopleiding de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hierover overleg hebben.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

Artikel 8: Rechten van Autopoetsopleiding

1. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.

2. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor om een cursist de toegang tot de opleiding te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de wederpartij blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Autopoetsopleiding kan overleggen, verkrijgt de cursist direct toegang tot de opleiding. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de wederpartij.

3. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.

4. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.

5. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

6. Autopoetsopleiding zal de wederpartij c.q. de cursist zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.

7. Autopoetsopleiding behoudt zich het recht voor een cursist van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat, dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onvoldoende gemotiveerdheid van de deelnemer. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

8. De gegevens van de wederpartij worden door Autopoetsopleiding geregistreerd en gebruikt om de wederpartij op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Autopoetsopleiding. Indien de wederpartij niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de wederpartij dat schriftelijk aan Autopoetsopleiding mede te delen.

Artikel 9: Prijzen/ tarieven

1. Alle door Autopoetsopleiding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn inbegrepen: kosten voor (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, het gebruik van eventueel in de opleiding benodigde hard- en software, lunch, koffie, thee en de arrangementskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Alle onkosten welke door Autopoetsopleiding worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Klachten en klachtbehandeling

1. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Autopoetsopleiding gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Autopoetsopleiding. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Autopoetsopleiding te worden gemeld.

2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Autopoetsopleiding het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.

4. Autopoetsopleiding dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Autopoetsopleiding kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Autopoetsopleiding, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Autopoetsopleiding, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Autopoetsopleiding – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de factuur voor het verschuldigde cursusgeld van de opleiding.

4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde gedeelte.

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Autopoetsopleiding nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Autopoetsopleiding gesloten verzekering.

6. Al het door Autopoetsopleiding ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan Autopoetsopleiding op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Autopoetsopleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de opleidingsmaterialen.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Autopoetsopleiding, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Autopoetsopleiding tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Autopoetsopleiding strijdig gebruik van het (opleidings)materiaal etc. en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Autopoetsopleiding zijn verstrekt en/of voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – adviezen, informatie, documenten en materialen e.d. ten behoeve van de samenstelling van het opleidingsmateriaal;

c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Autopoetsopleiding heeft verstrekt.

Artikel 12: Betaling

1. Het cursusgeld dient in zijn geheel bij vooruitbetaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Het cursusgeld dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt de zijn op de rekening van Autopoetsopleiding, bij gebreke hiervan kan Autopoetsopleiding de cursist de toegang tot de cursus ontzeggen.

3. Voor alle periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de wederpartij de opleiding vroegtijdig beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt.

4. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen, is betaald:

a. zal de wederpartij aan Autopoetsopleiding een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Autopoetsopleiding te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Autopoetsopleiding het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Autopoetsopleiding zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

5. Ter keuze van Autopoetsopleiding kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Alsdan heeft Autopoetsopleiding tevens het recht de cursist de toegang tot de opleiding te weigeren.

6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Autopoetsopleiding bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Autopoetsopleiding het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Autopoetsopleiding heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

1. Autopoetsopleiding is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Autopoetsopleiding voorbehouden.

3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Autopoetsopleiding gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Autopoetsopleiding gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Autopoetsopleiding, van de door haar ingeschakelde derden of een andere gewichtige reden aan de zijde van Autopoetsopleiding.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Autopoetsopleiding tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: ziekte van de docent, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 16: Ontbinding, annulering, opzegging en plaatsvervanging

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien Autopoetsopleiding daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:

a. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding is geen cursusgeld verschuldigd, de wederpartij is in dat geval slechts € 50,00 administratiekosten aan Autopoetsopleiding verschuldigd;

b. bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het cursusgeld plus € 50,00 administratiekosten aan Autopoetsopleiding verschuldigd;

c. bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd.

4. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

5. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent, is Autopoetsopleiding gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door Autopoetsopleiding aan de wederpartij gerestitueerd worden.

6. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

7. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan Autopoetsopleiding een door Autopoetsopleiding nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Autopoetsopleiding te vergoeden. Autopoetsopleiding is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

8. Indien de cursist, om welke reden dan ook, een aangevangen opleiding niet afmaakt, is hij c.q. de wederpartij gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Autopoetsopleiding te vergoeden. Autopoetsopleiding is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden – 50 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

9. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Autopoetsopleiding ter zake.

Artikel 17: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Autopoetsopleiding en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Autopoetsopleiding de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Autopoetsopleiding is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Autopoetsopleiding aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Autopoetsopleiding gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.